Suomi Русский Svenska Français Norsk Deutsch Dansk Español English
Nye ejendomme / Brugte boliger i Spanien
Type ejendom
Område
Pris
Soveværelser
 
Reference:
Selvangivelsen 2015. Sammendrag av nyheter

Selvangivelsens innleveringsperiode for siste år 2015 er nå i gang. Den begynte den 6.april og avsluttes den 30.juni som er siste frist for innlevering.

Alle fysiske personer som har sin faste bopel i Spania er pliktige til å innlevere selvangivelsen selv om det finnes noen unntagelser. Dette gjelder både selvangivelsen du selv eller din skatterepresentant fyller ut,  eller den ferdige selvangivelsen, "Borrador", som sendes til deg og som du kan sjekke og bekrefte eller eventuelt rette hvis du finner feil eller andre mangler. Det mest vanlige av unntagelsene er når en skatteyter har mottatt 22.000 € eller mindre fra den samme arbeidsgiver og skattetrekkene har blitt gjort i Spania. Du er også unntatt i tilfelle det finnes flere arbeidsgivere som du har mottatt lønn av og ingen av dem har utbetalt over 1.500 € hver og alle utbetalinger tilsammen ikke overstiger 22.000 €.

Det finnes enda en unntagelse. Hvis du har mottatt lønn fra flere enn en arbeidsgiver og denne overstiger 1.500 € fra en eller flere arbeidsgivere , men alle arbeidsgiveres utbetalinger tilsammen ikke overstiger 12.000 €,  så er du heller ikke pliktig til å sende inn selvangivelsen. At du ikke er pliktig til å levere inn selvangivelse betyr ikke at du ikke har lov til å levere den inn. Hvis du mener det er til din fordel kan du gjerne levere inn selvangivelsen selv om du ikke er forpliktet til det.

Når det gjelder leie av bolig så for alle leiekontrakter for fast bolig etter 1.januar 2015 er det nå ikke mulig å få fratrekk på skatten for leieutgifter på statlig nivå. For skattefradrag på regionalt nivå gjelder reglene for hver enkelt region og dette angår heller ikke for leiekontraktene frem til den 31.desember 2014.

Når det gjelder fradraget for leietagere under 30 år som tidligere var 100 % av leieinntektene så er de nå redusert til 60% og det gjelder for alle leietagere uansett alder. Det samme fradraget gjelder for utleiere.

En annen skattereform er beskatningen av eiendom som er ansett som inntektskilde. Dette gjelder ikke den faste bopelen og tomter som ikke har byggekvalifisering. Hva som for eksempel ikke er fratatt beskatning er ferieboliger og forretningslokaler. Skattegrunnlaget er 2% av skatteverdien,  "valor catastral".

Når det gjelder skattefritagelse for gevinst ved salg av fast bopel  når pengene reinvesteres i en ny fast bolig innenfor et tidsrom av 2 år før eller etter salget, så fastholdes dette skattefritaket. Nyheten er at når personer over 65 år selger hvilken som helst eiendom så beholdes skattefritaket også når pengene investeres i en pensjonsordning eller en spareplan. Maksimumsbeløpet er 240.000 € og pengene må investeres innen 6 måneder etter salget. Hvis det er en fast bopel som selges så er det skattefritak for gevinst uten at man må reinvestere pengene på noen måte.

En annen nyhet er elimineringen av reduksjon ved aksjeutbytte. Nå beskattes alle årlige utbetalinger av aksjeutbytte fra aksjeselskapene. Satsene er 19,5% opp til 6.000 €, de neste 44.000 € beskattes med 21,5% og det som overstiger 50.000 € beskattes med høyeste sats som er 23,5%.

Når det gjelder pensjonsplaner så er skattefradraget nå redusert til maksimalt 8.000 € som kan trekkes fra og aldri over 30% av inntektene fra arbeid og andre økonomiske aktiviteter. Alder tas det heller ikke lenger hensyn til ved beregnelse av fradragsbeløp. Når det gjelder fradraget på 40% i forbindelse med redningsaksjonene som staten satte i verk med hensyn til pensjonsplanene så er disse med visse unntak eliminert.

Nytt er nå muligheten til å trekke fra på skatten gaver til private organisasjoner og stiftelser. Du kan trekke fra 50% av de første 150 € og 27,5% av det resterende beløp. Hvis du har gitt samme sum eller høyere til samme organisasjon i tre år heves fradragsprosenten til 32,5%.

Fra 2015 gjelder også nye regler for fradrag for storfamilier, skatteytere med barn eller foreldre som er handikappede som de pleier for samt eneforeldre med ansvar for 2 barn eller mer.

Vi gir vårt råd til deg at du tar kontakt med din skatterådgiver for å unngå et hvert problem når det gjelder utfyllelsen av selvangivelsen. Som du her har lest så finnes det nok av nyheter for selvangivelsen for 2015 som  man bør ha i mente når den skal skrives. Euro Abogados Costa Blanca står naturligvis til tjeneste med denne servicen.


--

Spanske lån


 

Avda. Diego Ramírez, 100 - 106, 1° - 2
03181 Torrevieja (Alicante)
Tel: +34 609 604 611
E-Mail: